Świetlica - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Świetlica

REGULAMIN   PRACY   ŚWIETLICY   SZKOLNEJ.

I.    POSTANOWIENIA    OGÓLNE.

1)  Świetlica jest placówką przeznaczoną dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

II.   CELE   I   ZADANIA   ŚWIETLICY.

1)  Celem świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej  i  rekreacji.
1. Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami i po lekcjach.
2. Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
3. Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na boisku szkolnym i placu zabaw.
4. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie.
5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, zajęć ruchowych i zabaw.
6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas a także pedagogiem i innymi specjalistami, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych i dydaktycznych.
7. Szczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte  są w planie pracy opiekuńczo – wychowawczej na dany rok szkolny.

2)  Nauczyciel – wychowawca świetlicy w zakresie pracy pedagogicznej:
• prowadzi zajęcia świetlicowe w grupach wychowawczych,
• udziela pomocy uczniom mającym kłopoty w nauce,
• inspiruje wychowanków do rozwoju zainteresowań,
• wspomaga uczniów w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu,
• dostosowuje  formy i treści zajęć do zainteresowań uczniów i ich możliwości psychofizycznych.

3)  W zakresie prac organizacyjnych wychowawca świetlicy:
• opracowuje roczne plany pracy świetlicy, oraz terminarz ważniejszych imprez świetlicowych,
• projektuje wydatki świetlicy na rok kalendarzowy,
• sporządza i przedstawia na posiedzeniach Rady Pedagogicznej sprawozdania pracy świetlicy szkolnej,
• odpowiada za stan majątkowy i dokumentację pracy świetlicy,
• dba o własny warsztat pracy, w miarę możliwości bierze udział w doskonaleniu zawodowym w zakresie pracy na zajmowanym stanowisku.

4)  Nauczyciel świetlicy w miarę możliwości współpracuje z rodzicami uczniów, nauczycielami i wychowawcami klas w sprawach dotyczących wychowanków świetlicy.

III.   TWORZENIE    I   WYPOSAŻENIE   ŚWIETLICY.

1) Świetlica jest tworzona w stałych pomieszczeniach w szkole.
2) Świetlica jest wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację
    programu pracy opiekuńczo – wychowawczej, a zwłaszcza:
• sprzęt audiowizualny,
• przybory i urządzenia do zespołowych gier i zabaw,
• czasopisma, książki, materiały, gry i przybory do zajęć artystycznych.


IV.   ORGANIZACJA   PRACY   ŚWIETLICY.

1)Ze świetlicy korzystają uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum:
a) dojeżdżający do szkoły,
b) którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
c) inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.
2) Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest obowiązkowy.
3) W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać także dzieci 6-letnie i 5-letnie.
4) Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu
   nieobecności nauczyciela.


V.  WYCHOWANKOWIE   ŚWIETLICY.

1)  Do świetlicy przyjmuje się uczniów na wniosek rodziców.
2)  Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o podpisanie przez  rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszeń (załącznik nr 7).
3)
 Uczestnictwo ucznia w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest  obowiązkowe.
4)  Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica przyjmowane są tylko w formie pisemnej.
5)  Rodzice odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach powinni zawiadomić o tym świetlicę.
6)  Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (opiekun).
7) Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
8) Ustalona przez rodziców, na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu, miesięczna składka w całości przeznaczana jest na bieżące potrzeby dzieci w świetlicy.
9)  Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą
rodziców (opiekunów).
10) Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę z zachowania.
11) Wychowanek po zajęciach świetlicowych powinien znaleźć się pod opieką nauczyciela odprowadzającego dzieci na przystanek autobusowy.
12) Wychowanek świetlicy na pisemny wniosek rodzica może być odbierany z niej przez osoby powyżej 10 roku życia.


VI.   DOKUMENTACJA.

1)Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy, tygodniowy rozkład zajęć.
2)Dzienniki zajęć jeden na grupę.
3)  Pracownicze książeczki zdrowia.
4)  W świetlicy szkolnej – wspólna książka kontroli dla szkoły i świetlicy.
5)  Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy,  podania, wnioski o przyjęcie.    
6)  Sprawozdanie statystyczne.

VII.   ZADANIA   PRACOWNIKA   ŚWIETLICY.

1)  Odpowiedzialność materialna za mienie znajdujące się w świetlicy.
2)  Czuwanie nad prawidłowym procesem dydaktyczno – wychowawczym i opiekuńczym.
3)  Przyjmowanie dzieci do świetlicy.
4)  Sporządzanie corocznych planów pracy.
5)  Zdawanie sprawozdań z działalności świetlicy na radzie pedagogicznej / dwa razy w roku /.
6)  Dyżury w czasie wydawania posiłków.
7)  Dbanie o estetykę i wystrój pomieszczenia świetlicy.  

Godziny pracy świetlicy:

Godziny pracy świetlicy:

Poniedziałek

7:30 - 9:25

12:40 - 14:20

Wtorek

7:30 - 9:25

12:40 - 14:20

Środa

7:30 - 9:25

12:40 - 14:20

Czwartek

7:30 - 9:25

12:40 - 14:20

Piątek

7:30 - 9:25

12:40 - 14:20
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego