DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  zswielgolas@op.pl
data publikacji strony internetowej: 2013 - 03
data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • strona internetowa nie posiada znaczników, podwyższonego kontrastu, możliwości powiększania i pomniejszania liter, skali szarości, mapy strony
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
 • pliki dostępne na stronie nie są odczytywane przez programy wspomagające
 • filmiki zamieszczone na szkolnej stronie internetowej nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • informacja dodatkowa – strona posiada podświetlane linki (dotyczy wybranych treści)

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, składaniem wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej lub skargi dotyczącej braku zapewnienia dostępności,  prosimy o kontakt telefoniczny  25 799 21 88  lub mailowy zswielgolas@op.pl
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie
ul. Szkolna 11      
05 – 334 Latowicz
tel: 25 799 21 88 (sekretariat szkoły)

Szkoła Filialna w Dębem Małym
Dębe Małe 68
05 – 334 Latowicz

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Budynek Szkoły Podstawowej w Wielgolesie i Szkoły Filialnej w Dębem Małym nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • żaden z budynków szkolnych nie posiada windy, platform lub podjazdu dla wózków inwalidzkich
 • wejście do szkoły, do sekretariatu, biblioteki szkolnej, stołówki szkolnej wymaga pokonania schodów
 • drzwi zewnętrzne nie otwierają się automatycznie, nie są przesuwne
 • toalety nie są dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne
 • w budynkach szkolnych nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
 • szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • do budynku szkoły osoba niepełnosprawna może wejść z psem asystującym tylko za zgodą dyrektora szkoły

Zachęcamy osoby niepełnosprawne
do kontaktu telefonicznego
lub mailowego
z naszą szkołą.

godziny pracy sekretariatu:    
pon. – pt.
w godz.  7:30 – 15:30 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego