Dokumenty i druki do pobrania - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Dokumenty i druki do pobrania

Dla rodziców

Dokumenty
  Statut Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie


  Kalendarz roku szkolnego 2018/2019            Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019                     

                                                            Wielgolas, dnia  27 września  2018r.
ZARZĄDZENIE nr 2/2018/2019
z   27 września 2018r.
w sprawie dni  wolnych  od zajęć dydaktycznych – wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019 .
    Działając na podstawie rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002r.                   w sprawie organizacji roku szkolnego dla oddziału gimnazjalnego oraz na podstawie rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. dla oddziałów szkoły podstawowej, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców oraz samorządu szkolnego  u s t a l a m    dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
2 listopada 2018 r. – piątek (dzień odpracowany w czasie choinki szkolnej
                        6 stycznia 2019r. – Wielgolas;   26 stycznia 2019r. - Dębe Małe)
10 kwietnia 2019 r. – środa (egzamin gimnazjalny, część humanistyczna)
11 kwietnia 2019 r. – czwartek (egzamin gimnazjalny, część matematyczno – przyrodnicza)
12 kwietnia 2019 r. – piątek (egzamin gimnazjalny, język nowożytny)
15 kwietnia 2019 r. – poniedziałek (egzamin ósmoklasisty, j. polski)
16 kwietnia 2019 r. – wtorek (egzamin ósmoklasisty, matematyka)
17 kwietnia 2019 r. – środa (egzamin ósmoklasisty, j. nowożytny)
2 maja 2019 r. – czwartek ( dzień odpracowany w trakcie  Festynu Rodzinnego                                               9 czerwca 2019r.)

Dokumenty i druki do pobrania
w sprawie  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego
do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej.

do oddziału  przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie.

KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ  SZKOŁY  FILIALNEJ
W  DĘBEM  MAŁYM
                                              SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELGOLESIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W N I O S E K
O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELGOLESIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
(dotyczy KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY)

W N I O S E K
O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ  SZKOŁY  FILIALNEJ  W  DĘBEM  MAŁYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELGOLESIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
(dotyczy KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY)

W N I O S E K
O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO

O  KONTYNUOWANIU  WYCHOWANIA   PRZEDSZKOLNEGO

..................................................................................................................
Zarządzenie Nr 22/2017
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 3 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla publicznegoprzedszkola,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
i do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Latowicz.

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz postepowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Latowicz, stanowiący załącznik nr 1do zarządzenia.
§ 2
Ustala się harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 orazpostepowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły,  stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkola, szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Latowicz do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i do I klas szkół podstawowych zgodnie z kryteriami i ustalonym harmonogramem.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zanim będzie za późno… Czyli co rodzice
powinni wiedzieć o narkotykach?

................................................................................................................................................
CYBERBEZPIECZEŃSTWO – INFORMACJA
DLA RODZICÓW
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego