Historia - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Historia

O Szkole

1. Tajne Komplety na naszym terenie w latach okupacji niemieckiej
Gimnazjum w Gminie Latowicz rozpoczęło swoją działalność podczas okupacji niemieckiej od 1940r. jako "Tajne Gimnazjalne Komplety". Odbywało się na nich nauczanie ogólnokształcące. Prowadzono naukę zakazanej przez okupanta geografii, historii oraz języka polskiego. Komplety liczyły od 7 do 15 osób. Tajne nauczanie prowadzili: W.Anusz-Rutka, M.Neugebauer, K.Nierzwicka, J.Pląskowska, J.Stabiński, J.Żenczykowska. Nauka odbywała się w mieszkaniach prywatnych i budynku Starej Szkoły w Latowiczu. Tajne gimnazja były także zorganizowane w Chyżynach i Transborze - gdzie uczyło się razem 30 dzieci oraz w Wielgolesie - gdzie uczęszczało 15 osób. Tajne komplety prowadzili w Chyżynach i Transborze Leonarda i Stanisław Lajborkowie, a w Wielgolesie: Czesław Sasimowski, Władysława Zwolińska i Teresa Orłowska. Pierwszym dyrektorem w dziejach naszego gimnazjum był Jan Stabiński.

2. Nasze Gimnazjum w okresie powojennym - w latach 1945-1948
Po odzyskaniu niepodległości Tajne komplety z Wielgolasu, Chyżyn, Transboru i Latowicza zostały skupione w jednym gimnazjum, które działało jako szkoła średnia i mieściło się w murowanym budynku szkoły podstawowej w Latowiczu. Było to 4-klasowe gimnazjum społeczne, do którego uczęszczała młodzież po skończeniu 7-klasowej szkoły podstawowej. Dyrektorem był Jan Stabiński, a w skład grona pedagogicznego wchodzili: Gryz Roman, ks. Burza Józef, Magnicki Konstanty, Rudka Józef, Rudka Wanda, Sadowski Jerzy, Sapiecha Irena, Sapiecha Stanisław. Gimnazjum działało przez 3 lata - od 1945r. do 1948r. Rok szkolny podzielony był na 4 okresy, a w ciągu 6-dniowego tygodnia nauki (od poniedziałku do soboty) odbywały się 30-33 godziny zajęć. Nauka rozpoczynała się 1 września, a kończyła przeważnie ok. 28 czerwca. Bardzo krótkie, bo tygodniowe ferie zimowe rekompensowały uczniom wolne dni związane z Bożym Narodzeniem, Wielkanocą, Bierzmowaniem, Rekolekcjami, a także ze świętami: Dniem Nauczyciela, Wszystkich Świętych, Dniem Zadusznym, Popielcem, Świętem Pracy, Oświaty (2 maja), 3 Maja, Dniem Zwycięstwa, Zesłaniem Ducha św., Zielonymi Świątkami, Bożym Ciałem, Wniebowstąpieniem, Zwiastowaniem NMP rocznicą urodzin T.Kościuszki oraz Świętem Parafialnym św. Walentego. Zimą, gdy temperatura spadała poniżej 20 °C zajęcia były odwołane. Wielką uroczystością, której tradycje sięgały jeszcze czasów przedwojennych było święto szkoły obchodzone a dniu św. Stanisława (8 maja). Wtedy to na placu szkolnym w pobliżu ustawionej w 1928r. figurki św. Stanisława z Jezusem na rękach, odbywały się uroczyste występy i odczyty w których brali udział nie tylko gimnazjaliści, lecz również bardzo licznie mieszkańcy Latowicza i okolic. Szkoła miała charakter profilu humanistycznego, bowiem odbywało się bardzo dużo zajęć j.polskiego, historii, nauki o Polsce współczesnej i religii, nauczano także języków obcych: łaciny, niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego. Co roku każda klasa wyjeżdżała 2-3-krotnie na sztuki teatralne do Warszawy. Gimnazjum kontynuowało najlepsze tradycje narodowo-patriotyczne, czerpało swe korzenie z tajnych kompletów. Zostało rozwiązane w 1948r.

3. Nowe Gimnazjum w Latowiczu z oddziałami w Wielgolesie w latach 1999 - 2003.
Po zmianach ustrojowych Państwa w 1989r. i wprowadzeniu reformy oświaty, Gimnazjum na naszym terenie wznowiło swą działalność od 1 IX 1999r. Dyrektorem została Roma Piłatkowska, zaś w skład grona pedagogicznego wchodzili: Marzanna Brauła, Zdzisław Ćmoch, Bożena Dębowska-Plewka, Zygmunt Gajowniczek, ks. Andrzej Gawor, Agnieszka Gizińska, Andrzej Giziński, Marta Górska, Wiesława Kosobudzka, Małgorzata Krupa, Adam Krywiczanin, ks. Marek Paska, Magdalena Mieczkowska-Podgórska, Mariola Mucha, Wiesław Nowosad, Joanna Papińska, Zbigniew Piłatkowski, Małgorzata Prokop, Krzysztof Sierański, Sylwia Ptasińska, Anna Świątek, Piotr Urbaniak, Anna Zabrodzka-Skrzycka, Magdalena Zajma. Sekretarzem szkoły została Janina Zajma. Gimnazjum zlokalizowane było w dwóch budynkach: w Latowiczu i Wielgolesie oddalonych od siebie o ok. 8 km, co sprawiało, że szybko zyskało miano "latającej szkoły" gdyż nauczyciele odległość tę musieli pokonać nieraz kilka razy w ciągu dnia. W roku szk. 2001/2002 gimnazjum osiągnęło pełny stan organizacyjny -w 12 klasach uczyło się 278 uczniów.
W roku szkolnym 2002/2003 gimnazjum uczestniczyło w ogólnopolskiej akcji pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego "Szkoła z Klasą" i zdobyło taki właśnie tytuł. Chcąc określić profil szkoły, należy wskazać że gimnazjum to było szkołą sportową z tradycjami historycznymi, regionalnymi i patriotycznymi. W 2000r. wprowadzono do siatki godzin autorski program edukacji regionalnej, a pierwszym nauczycielem tego przedmiotu został p. Zdzisław Ćmoch - program zatwierdzony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Co roku organizowano przedsięwzięcia takie jak projekty: coroczne wycieczki śladami dawnych miast miasteczek i osad południowo-wschodniego Mazowsza, coroczne Akcje Sprzątania Doliny Świdra - jesienią oraz akcja Sprzątania Ziemi - wiosną. Zrealizowano w tym czasie także inne przedsięwzięcia: projekt bocianie gniazdo w Regionie Latowickim realizowany we współpracy z Towarzystwem Przyrody Pro Natura; projekt wakacyjny - Pożyteczne wakacje: "Region Latowicki - nasza Mała Ojczyzna w obiektywie aparatu fotograficznego" (we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi i Fundacją Przyjaciół Latowicza); tradycje Regionu Latowickiego: "Kolędnicy, kuligi, ostatki" oraz Międzynarodowy Polsko-Litewski projekt edukacyjny: "Kultura Słowiańska w moim regionie. Moja mała ojczyzna w Europie". Zrealizowany został także projekt p. Marty Górskiej "Stop przemocy i agresji w naszej szkole - gramy tylko w zielone" zakończony wyjazdem młodzieży w Tatry. Każdego roku w gimnazjum organizowane było wiele uroczystych akademii i występów jak: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Matki, Święto Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Święto Rodziny, Święto Szkoły, Pierwszy Dzień Wiosny, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości, a także Szkolne Wigilie i Spotkania Wielkanocne. Każdego roku organizowane były kilkakrotnie wyjazdy do kina i teatru, a także wycieczki - zarówno dalekie - do Zakopanego, Głuchołazów, jak również bliskie -Świdra, do Kozłowa, Cegłowa i Kiczek. Większość nauczycieli prowadziła społecznie zajęcia wyrównawcze lub koła zainteresowań (koło matematyczne - p. Lidia Parobczyk, koło fizyczne - p. Mariola Mucha, Chór szkolny - p. Adam Krywiczanin) dla gimnazjalistów, a w czasie wakacji organizowała dla uczniów pozostających w domach, letnie warsztaty i wycieczki rowerowe. W gimnazjum działały: Szkolne Koło Filatelistyczne - osiągające sukcesy ogólnopolskie i Klub Turystyczno-Krajoznawczy, którymi opiekował się p. Zdzisław Ćmoch.
Wśród sukcesów szkolnych wymienić należy: III miejsce Ewy Dzięcioł w XXXI ogólnopolskim konkursie recytacji poezji i prozy "Na wschód od Bugu" - przygotowywanej przez p. Romę Piłatkowsą, Grand-Prix Anety Gaładyk w ogólnopolskim konkursie "Poznajemy Ojcowiznę" - przygotowywaną przez p. Zdzisława Ćmocha.
Gimnazjum w Latowiczu z oddziałami w Wielgolesie było także szkołą sportową. Szczególnie prężenie działały: Klub Sportowy ULKS "Czarni" pod opieką p. Wiesława Nowosada oraz Klub tenisa stołowego pod opieką p. Marzanny Brauły. Znaczącym sukcesem Gimnazjum jest udział ogromnej grupy uczniów w olimpiadach, zawodach i konkursach sportowych zarówno rejonowych, powiatowych jak i ogólnopolskich, a także osiągnięcia sportowe. Niewątpliwa w tym zasługa trenera p. Wiesława Nowosada, pod kierunkiem którego, uczniowie zdobywali czołowe lokaty - w roku szk. 1999/2000 - gimnazjaliści stawali na podium 12 razy, w 2000/2001 - 23 razy, 2001/2002 - 31 razy, w kolejnym roku szkolonym - 19 razy. Młodzież z Wielgolasu zdobyła łącznie: 20 pucharów, 61 medali i 56 dyplomów!
Co roku, systematycznie wydawane było szkolne czasopismo "Świderek", które pod opieką p. Marzanny Brauły redagowali sami uczniowie. Podejmowane w nim atrakcyjne tematy i trudne problemy z życia szkolnego, świadczyły nierzadko o wielkim kunszcie pióra, a poezja ukazywała głębię przeżyć i doznań emocjonalnych gimnazjalistów. Świderek był prawdziwą kuźnią talentów pisarskich, a o wysokim poziomie najlepiej świadczy zajęcie przez czasopismo pierwszego miejsca w konkursie "Uczeń - redaktor" zorganizowanym przez Tygodnik Siedlecki. "Latające gimnazjum" istniało do 1 września 2003r. kiedy zostało rozdzielone na dwie szkoły w Latowiczu i Wielgolesie.

4. Gimnazjum w Wielgolesie im. Rodziny Wyleżyńskich w latach 2003/2004 -2005/ 2006.
Dnia 1 września 2003r. powstał Zespół Szkół w Wielgolesie w skład którego weszło gimnazjum i szkoła podstawowa. Dyrektorem szkoły została p. Roma Piłatkowska, a w skład grona pedagogicznego wchodzili w ciągu pierwszych trzech lat istnienia placówki nauczyciele: Mariola Mucha, Ewa Stosio, Marzanna Brauła, Natalia Danylak, Urszula Winiarek, Anna Zabrodzka-Skrzycka, Andrzej Giziński, Elwira Bojanowska, Sylwia Ptasińska, Arkadiusz Jaworski, Małgorzata Prokop, Zdzisław Ćmoch, Zygmunt Tomasz Gajowniczek, Zbigniew Piłatkowski, Lidia Parobczyk, Adam Krywiczanin, Wiesław Nowosad, Andrzej Giziński, Małgorzata Krupa, Hanna Zawadka, Hanna Jaworska, Cecylia Jaroń, Agnieszka Luba, Iwona Prus, Marta Wójtowicz, Alicja Świątek, Agnieszka Stosio, Jerzy Zawadka.
Już w 2004r. zostało nadane szkole imię Rodziny Wyleżyńskich, oraz sztandar i hymn. Szkoła Podstawowa zrealizowała program i otrzymała tytuł "Szkoła z Klasą" zaś gimnazjum program "Szkoła Ucząca Się". Zostały zrealizowane projekty: międzynarodowy Polsko-Ukraiński projekt edukacyjny: "W kręgu magii baśni i poezji mojej Małej Ojczyzny" projekt ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki oraz "Ginące dziedzictwo Regionu Latowickiego". Został powołany do życia regionalny zespół muzyczny, którego kierownikiem został p. Adam Krywiczanin. Gimnazjaliści brali udział w corocznych konkursach kolęd i pastorałek układając własne regionalne pastorałki. Przez cały czas wydawana była gazetka szkolna "Świderek", nad redakcją której czuwała p. Marzanna Brauła.
Szkoła odnosiła bardzo liczne sukcesy sportowe: gimnazjaliści pod opieką p. Wiesława Nowosada nauczyciela WF-u w 2003/04r. stawali 7 razy na podium, w roku 2004/05 - 13 razy, w roku 2005/06 - 18 razy.
Odbywały się kilkakrotnie wyjazdy do teatru i kina oraz wycieczki do Warszawy, na warsztaty archeologiczne do Liwu i Biskupina a także coroczne wyjazdy w Tatry, Góry Świętokrzyskie i Sudety. Szkoła zorganizowała powiatowy Festiwal Piosenki Rosyjskiej, którego organizacją zajęła się p. Małgorzata Prokop.
Podobnie jak w poprzednich latach odbywały się uroczystości i imprezy szkolne, zaś Samorząd Szkoły Podstawowej - pod opieką p. Hanny Jaworskiej, oraz Gimnazjum - pod opieką p. Marzanny Brauły organizował wiele akcji wśród których na szczególne uznanie zasługują akcja: "Góra grosza", "Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy", pomoc dla dzieci chorych i oczekujących na operacje.
Prężnie działało Młodzieżowe Koło Filatelistyczne pod opieką p. Zdzisława Ćmoch, który jednocześnie prowadził Szkolny Klub Turystyczno-Krajoznawczy oraz opiekował się i doposażył Szkolną Izbę Regionalną. Opracował też i wydał własnym nakładem książki "Historia Szkoły w Wielgolesie" oraz "Patron Wielgoleskiej Szkoły - Ród Wyleżyńskich".

Szkoła w Wielgolesie 1807-2007 czyli o wydarzeniach i ludziach stąd prozą ksiąg kilkoro. czytaj dalej

Kalendarium szkoły. czytaj dalej

P
omniki dziejowe - kopie księgi. czytaj dalej

Pomniki dziejowe- księga główna szkoły. czytaj dalej

Biografie nauczycieli, którzy odeszli na emeryturę ze Szkoły Podstawowej w Wielgolesie w latach 1980 – 2000.  czytaj dalej

Klasy (oddziały) i uczniowie Szk. Powszechnej w Wielgolesie 1931-1945. czytaj dalej...

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego