KLAUZULA INFORMACYJNA - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

KLAUZULA INFORMACYJNA

.........................................................................................................................................................................  
  Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie jest pani Małgorzata Potręć, kontakt pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
............................................................................................................................................................................
Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie - Przetwarzanie danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA
       Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia      27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1  informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wyleżyńskich
   w Wielgolesie (Wielgolas ul. Szkolna 11, 05-334 Latowicz, telefon kontaktowy: 25 799-21-88).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
     Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w przypadkach, i w takim zakresie:
    1) w celu wypełniania  obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)
        ww. rozporządzenia),
     2) w celu realizacji umowy cywilnoprawnej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do
        podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.. 1
         lit. b) ww. rozporządzenia),
     3) zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej           liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z
   uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym ustawy  z
   dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  
5.  Podstawa prawna przetwarzania danych jest zależna od rodzaju operacji, jakie wykonywane są
     na danych osobowych.
6.  Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
     podstawie przepisów prawa oraz podmiot, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
    dane osobowe w imieniu Administratora.
7.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
   - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
    przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i
    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
   - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
    z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
    Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8.  Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora  danych w sposób zautomatyzowany
    i nie są poddawane profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochroni
    danych osobowych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego