Pedagog - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Pedagog

Kadra

"Dziecko chce być dobre,

Jeśli nie umie - naucz
Jeśli nie wie - wytłumacz
jeśli nie może - pomóż."
           Janusz Korczak

       Nazywam się  Anna Niedek. Jestem pedagogiem szkolnym w Szkole Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie.

 Zgodnie z przepisami prawa oświatowego do zadań pedagoga w szkole należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych  form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Pedagog szkolnyGodziny pracy:

Godziny pracy w roku szkolnym 2017/2018:  

Poniedziałek

Wtorek


Środa


  Czwartek     


Piątek         


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego