Psycholog - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Psycholog

Kadra
Psycholog szkolny - Edyta Więcek
PSYCHOLOG W SZKOLE
    Rola i zadania psychologa szkolnego
  Specyfika pracy psychologa w szkole polega na dużej różnorodności, co wymaga od psychologa szerokiego spektrum umiejętności i podejmowanych działań. Mają one charakter: diagnostyczny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy, profi-laktyczny, interwencyjny, mediacyjny i organizacyjny. Zadania podejmowane przez psychologa w szkole są złożone, gdyż dotyczą ucznia, zespołu klasowego oraz nauczy¬cieli i rodziców. Wszystkie służą – w bliższej czy dalszej perspektywie – budowaniu dobrych relacji w szkole.
   Prawne podstawy pracy psychologa w placówkach oświatowych: nadrzędnymi dokumentami wyznaczającym zadania psychologa pracującego w szkole jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dodatkowo, na poziomie szkoły zadania psychologa wyznaczają dokumenty regulujące pracę szkoły, takie jak Statut szkoły oraz szkolny program wychowawczo- profilaktyczny.
   Czym zajmuje się psycholog szkolny?
 • diagnozą potencjalnych możliwości ucznia;
 • analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
 • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
 • doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu
 • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury);
 • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc
 • w rozwiązywaniu konfliktów klasowych);
 • współpracą z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.;
 • organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.
Kto może się zgłosić?
1. Uczeń, gdy:
• ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
• nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
• w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;
2. Rodzic, gdy:
 • nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
 • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
3. Nauczyciel, gdy:
 • doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
 • szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.
         Godziny pracy:
Poniedziałek - godz. 9:35 – 14:20 –Wielgolas
Wtorek - godz. 7:45 - 11:45 – Wielgolas
Wtorek - godz. 12:45 - 15:00 - Dębe Małe
Psycholog
Edyta Więcek
    MATERIAŁY DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży


Telefony Zaufania w Polsce
 • Kryzysowy Telefon Zaufania - wsparcie psychologiczne dla osób, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem 116 123
 • Centrum Praw Kobiet 22 62 13 537
 • Niebieska Linia (ogólnopolski numer dla ofiar przemocy w rodzinie) 800 120 002
 • Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
 • Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce 801 033 242
 • Fundacja Nagle Sami (bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich) 0 800 108 108
 • Antynarkotykowy telefon zaufania 0 801 199 990
 • Telefonu Zaufania HIV/AIDS 801 888 448
 • Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 22 654 70 70
 • Telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka 116 000     
        

Drodzy Uczniowie klas VII !
W tym roku szkolnym, z uwagi na pandemię koronawirusa nie możemy zorganizować zewnętrznego programu profilaktycznego w naszej szkole. Proponujemy zatem inną formę programu. Pedagog i psycholog szkolny opracowały dla Was sprawdzian wiedzy o substancjach psychoaktywnych na podstawie rekomendowanych programów profilaktycznych: Debaty i Unplugged. Prosimy o przesyłanie swoich odpowiedzi poprzez dziennik elektroniczny do p. Anny Niedek (program Unplugged) oraz p. Edyty Więcek (program Debata). Prosimy o przesyłanie swoich odpowiedzi do końca lutego 2021 roku. WAŻNE: można, ale nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, aby wziąć udział w programie! Osoby biorące udział w akcji mogą liczyć na zachowanie wzorowe, opublikujemy również Wasze odpowiedzi na stronie internetowej w postaci odpowiedzi zbiorczych. Zachęcamy do wzięcia udziału w programie. Sprawdź swoją wiedzę!              

                                         
                    

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego