Regulamin świetlicy - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin świetlicy

Świetlica
       REGULAMIN
                 ŚWIETLICY SZKOLNEJ

          W SZKOLE PODSTAWOWEJ
   im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

                              

                             WIELGOLAS 2020r.

                             
                             POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Świetlica jest miejscem przeznaczonym dla uczniów szkoły podstawowej.

                             CELE I ZADANIA ŚWIETLICY
 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej w godzinach przed lekcjami i po lekcjach umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
 2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.
 4. Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na boisku szkolnym i placu zabaw.
 5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, zajęć ruchowych i zabaw.
 6. Zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego i pomocy przy odrabianiu lekcji.
 7. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem, psychologiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 8. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 9. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

                                       PRACOWNICY ŚWIETLICY
 1. Pracownikami świetlicy są: nauczyciele świetlicy – członkowie Rady Pedagogicznej.
 2. Nauczyciele świetlicy podlegają dyrektorowi szkoły.
 3. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli świetlicy (przydziały obowiązków).

           PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA ŚWIETLICY
 1. Nauczyciel świetlicy w zakresie pracy pedagogicznej prowadzi zajęcia świetlicowe w grupach wychowawczych, udziela pomocy uczniom mającym kłopoty w nauce, inspiruje wychowanków do rozwoju zainteresowań, dostosowuje formy i treści zajęć do zainteresowań uczniów i ich możliwości psychofizycznych.
 2. Nauczyciel świetlicy w zakresie prac organizacyjnych opracowuje roczny plan pracy świetlicy, terminarz zajęć oraz terminarz ważniejszych imprez świetlicowych, projektuje wydatki świetlicy na rok kalendarzowy, sporządza i przedstawia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej, odpowiada za dokumentację pracy świetlicy, dba o własny warsztat pracy, w miarę możliwości bierze udział w doskonaleniu zawodowym.
 3. Nauczyciel świetlicy w miarę możliwości współpracuje z rodzicami uczniów, nauczycielami i wychowawcami klas w sprawach dotyczących wychowanków świetlicy.
 4. W  przypadku  zaistnienia  wypadku,  któremu  uległ  wychowanek,  nauczyciel niezwłocznie powiadamia pogotowie ratunkowe, rodziców/opiekunów prawnych oraz dyrektora szkoły.
 5. Godzina pracy nauczyciela świetlicy trwa 60 minut.

                       DOKUMENTACJA ŚWIETLICY
 1. Roczny plan pracy opiekuńczej – wychowawczo.
 2. Dziennik zajęć.
 3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 4. Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej.
 5. Regulamin świetlicy szkolnej.

                 TWORZENIE    I   WYPOSAŻENIE   ŚWIETLICY
 1. Świetlica mieści się w stałych pomieszczeniach w szkole.
 2. Świetlica jest wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo – wychowawczej, a zwłaszcza:
 • sprzęt audiowizualny,
 • przybory i urządzenia do zespołowych gier i zabaw,
 • czasopisma, książki, materiały, gry i przybory do zajęć artystycznych.

                  ZADANIA   PRACOWNIKA   ŚWIETLICY
 1. Odpowiedzialność materialna za mienie znajdujące się w świetlicy.
 2. Czuwanie nad prawidłowym procesem dydaktyczno – wychowawczym i opiekuńczym.
 3. Przyjmowanie dzieci do świetlicy.
 4. Sporządzanie corocznych planów pracy.
 5. Zdawanie sprawozdań z działalności świetlicy na radzie pedagogicznej / dwa razy w roku /.
 6. Dbanie o estetykę i wystrój pomieszczenia.

                               ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 1. Do świetlicy przyjmuje się dzieci z klas I-III, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców, uczniowie dojeżdżający do szkoły oraz oczekujący na zajęcia dodatkowe.
 2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
 3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach ustalonych corocznie w planie zajęć.
 4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo–wychowawczej świetlicy.
 5. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. Na świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.
 6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
 7. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.
 8. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów.
 9. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.

          WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic.
 4. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń  przyniesionych z domu.
 5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.
 6. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie zgłoszeniowej.
 7. Uczestnictwo ucznia w zajęciach świetlicowych - o ile jest zapisane -  jest obowiązkowe.
 8. Wszelkie jednorazowe upoważnienia do odbioru od rodzica przyjmowane są tylko w formie pisemnej.
 9. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście.
 10. Rodzice odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach powinni zawiadomić o tym świetlicę.
 11. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany pedagog / psycholog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja.
 12. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.
 13. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę z zachowania.
 14. Wychowanek po zajęciach świetlicowych powinien znaleźć się pod opieką nauczyciela odprowadzającego dzieci na przystanek autobusowy.
 15. Wychowanek świetlicy na pisemny wniosek rodzica może być odbierany z niej przez  osoby powyżej 10 roku życia.

                       PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

1. Uczeń ma prawo do:
a) respektowania swoich praw i obowiązków;
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;
c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;
d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
e) życzliwego, podmiotowego traktowania;
f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
h) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i                    psychicznego);
i) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;
j) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw;
k) korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu                         sportowego.

2. Uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w
 świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny,
 dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;
b) zostawiać plecak w wyznaczonym miejscu w świetlicy;
c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;
d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;
e) meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;
f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;
g) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;
h) zachowywać się kulturalnie w świetlicy.
                                                               Procedura dotycząca zachowania bezpieczeństwa
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego