Pedagog - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Pedagog

Kadra

"Dziecko chce być dobre,

Jeśli nie umie - naucz
Jeśli nie wie - wytłumacz
jeśli nie może - pomóż."
           Janusz Korczak

       Nazywam się  Paulina Dródż. Jestem pedagogiem szkolnym w Szkole Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie.
 Zgodnie z przepisami prawa oświatowego do zadań pedagoga w szkole należy:
  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów;
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych  form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  8. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Pedagog szkolny
GODZINY PRACY PEDAGOGA

Poniedziałek: 7:45 - 11.45
Wtorek : 11.30 - 15.30
Środa: 8.00 - 10.35 - Dębe Małe
           11:00 -12.30
Czwartek: 10.00 - 15.30
Piątek: 10.30 - 15.30

          

Szkolny Konkurs Wiedzy o Zagrożeniach w Sieci
   Zapraszam uczniów kl. VI-VIII do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Zagrożeniach w Sieci, który odbędzie się 26 lutego 2021 roku o godz. 11:35
(5 lekcja).
Uczniowie chętni do udziału w konkursie zgłaszają się do pedagoga szkolnego – p. Anny Niedek poprzez dziennik elektroniczny lub aplikację TEAMS
do 19  lutego 2021r. Konkurs zostanie przeprowadzony w aplikacji TEAMS. Uczestnicy zostaną wcześniej powiadomieni o szczegółach organizacyjnych.
Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu. Osoby z autyzmem inaczej postrzegają świat, mają problemy
z komunikowaniem się i utrzymywaniem kontaktów społecznych. >>>
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego